REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych
na rok szkolny 2020/2021

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu. Rodzice zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia swojego dziecka do szkoły obwodowej w poniżej podanym terminie.
2 - 16 III 2020r. do godz.15.00 - składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci z obwodu. Zgłoszenie można pobrać w sekretariacie szkoły lub strony internetowej.
Mając na względzie sprawną organizację klas I na rok szkolny 2020/2021 prosimy rodziców o jak najszybsze zgłoszenie dziecka.

Dzieci spoza obwodu mogą zostać przyjęte na pisemny wniosek obojga rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku wolnych miejsc. Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Terminarz rekrutacji:

  • 1 - 4 VI 2020r. do godz.15.00 - składanie wniosków przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 22 VI 2020r. - wywieszenie w SP3 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do kl.1 w SP3
  • 23 - 24 VI 2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do kl. 1 w SP1, w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 25 VI 2020r. - wywieszenie w SP3 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych kl.1 w SP3

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klasy I w SP 3 oraz druki w/w dokumentów znajdują się na stronie internetowej szkoły. Można je również otrzymać w sekretariacie oraz pod nr tel. 32 224 10 66.


Pliki do pobrania

Zgłoszenie dziecka do klasy I (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) alt alt
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) alt alt
Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka –
kandydata do szkoły
alt alt
Oświadczenie o przydzieleniu asystenta rodziny rodzinie dziecka –
kandydata do szkoły
alt alt
Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych dziecka –
kandydata do szkoły (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
alt alt
Oświadczenie o odległości szkoły od miejsca zamieszkania dziecka –
kandydata do szkoły (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
alt alt
Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły alt alt
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łaziska Górne i określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku alt  


alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax. +48 322241066
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


Laboratorium przedsiębiorczości
i technologii

alt
alt Prezentacja projektu (32MB)


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt
Szkoła Odkrywców Talentów
alt
Szkoła partnerska
alt

GOLDEN5
alt

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
alt

ZIELONY CERTYFIKAT
alt
alt
alt
alt
RATUJEMY ZWIERZĘTA
alt
CHRONIMY PRZYRODĘ
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.