Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej
alt

„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel to lepsza przyszłość ucznia”

Cele ogólne naszego projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia poprzez szkolenie zagraniczne w zakresie wprowadzenia nowych metod i form pracy z uczniem, ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się technologiami ICT: tablicą interaktywną, wykorzystywanie multimediów i zasobów sieci internetowej w nauczaniu, platformą e-learningową. Jako dynamicznie rozwijająca się placówka szkolna, znakomicie wyposażona w nowy sprzęt technologiczny, udział w projekcie i szkoleniu jest niezbędny, aby umożliwić wszystkim nauczycielom pełne wykorzystanie wyposażenia szkoły. Udział w projekcie umożliwi nauczycielom wzbogacenie własnego warsztatu pracy oraz poznanie metod kształcenia za granicą.

Cele szczegółowe:

Ważnym dla nas zadaniem jest zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów, którzy biorąc pod uwagę spadek demograficzny, uważają, że niezależnie od wyników egzaminów i wyników w nauce, w przyszłości rozpoczną naukę w wybranej przez siebie szkole. Poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań chcielibyśmy zainspirować ich do rozwoju oraz planowania ścieżki kariery edukacyjnej/zawodowej. Udział w projekcie uczyni naszą szkołę znacznie lepszą, nowocześniejszą, skuteczniejszą, bo efektywnie kształcącą po przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, metod aktywizujących na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Pozwoli wszystkim uczniom i nauczycielom w sposób naturalny korzystać z nich na co dzień. Pomoże wyrównać szanse edukacyjne wśród uczniów, osiągnąć lepsze wyniki w nauce i egzaminach gimnazjalnym, a to z kolei wpłynie również na ich sukcesy w kolejnym etapie kształcenia.

Szczególnie istotne jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli - dotyczy to nie tylko nauczycieli języków obcych ale także nauczycieli innych przedmiotów (np. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych), ale również nauczycieli języka angielskiego. Dostrzegamy potrzebę podniesienia umiejętności językowych nauczycieli, które są niewystarczające, by samodzielnie poruszać się w globalnym świecie i czerpać z jego zasobów: technologicznych, kulturalnych i społecznych. Szkoła chce kształtować postawę ucznia, obywatela Europy, otwartego na kulturę innych krajów. Istotne jest również zaistnienie naszej szkoły na mapie europejskich szkół i przybliżenie dziedzictwa kulturowego Polski innym krajom. Jednym z naszych celów jest nawiązanie współpracy z inną szkołą europejską gdyż w przyszłości chcielibyśmy realizować również inne projekty międzynarodowe.

Bardzo ważnym elementem naszego projektu będzie dzielenie się wiedzą i zdobytymi doświadczeniami z gronem pedagogicznym. Będzie się to odbywać w ramach prac zespołów przedmiotowych, konferencji samoszkoleniowych, lekcji otwartych, spotkań indywidualnych. Chcemy aby doświadczenie uczestników szkolenia było systematycznie wdrażane do pracy przez wszystkich nauczycieli w naszej szkole począwszy od nauczycieli przedmiotów ścisłych, humanistów, nauczycieli języków obcych, wychowawców świetlicy, pedagoga i psychologa szkolnego.

Założenia projektu:

Uczestnicy projektu rozwiną i nabędą następujące kompetencje:

 • wiedzę na temat technik i metod nauczania za pomocą nowoczesnych narzędzi technologicznych,
 • umiejętność posługiwania się ICT w pracy z uczniem,
 • wiedzę na temat metod tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz wykorzystania bezpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych w sieci Internet,
 • wiedzę dotyczącą różnorodności form korzystania z tablicy interaktywnej podczas lekcji,
 • wiedzę na temat zastosowania platform e-learningowych w praktyce,
 • umiejętność zastosowania metod i technik rozwijających myślenie twórcze oraz metody aktywizujące,
 • umiejętność wdrażania metody eklektycznej w nauczaniu języka angielskiego np. przeprowadzanie ćwiczeń gramatyczno-tłumaczeniowych, audiolingwalnych i kognitywnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacji,
 • umiejętność prowadzenia lekcji matematyki i przedmiotów przyrodniczych z elementami CLIL,
 • pogłębianie umiejętności współpracy w grupie podczas prac zespołowych nauczycieli,
 • umiejętności organizacyjne w pracy nad projektem,
 • doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym.

Projekt realizowany dzięki:
Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Prezentacja projektu
Szkolenie w Madrycie i rezultaty szkolenia
Regulamin rekrutacji


Efekty naszej pracy:

Materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy z uczniem z wyjaśnieniami i zadaniami matematycznymi (filmy nauczyciela matematyki):
https://youtu.be/uvVj4eOLJdY
https://youtu.be/07FdYiZ0mQM
https://youtu.be/0sHpi1fNow0
https://youtu.be/OooS0xNrMWk
https://youtu.be/T6d8e26j6oA
https://youtu.be/re4vMitBSjo

Wyniki pracy z uczniami - filmy wykonane przez uczniów na zajęciach języka angielskiego:
https://www.facebook.com/698532213614657/videos/1214526738681866/ https://www.facebook.com/698532213614657/videos/1052283531572855/

Blog dotyczący nauki języka angielskiego:
http://english4copernicus.blogspot.com

Strona internetowa dotycząca matematyki: http://www.matspot.pl

Pomysł na realizację Dnia Europejskiego w szkole:
http://www.sp3.laziska.pl/foto/201617/06/01/default.html

"Internetowa tablica" zwierająca informacje o projekcie, wypracowane produkty, linki do stron internetowych zawierających testy i quizy interaktywne, blogów językowych i zadań z ćwiczeniami dla nauczycieli i uczniów:
https://padlet.com/Kopernik3


alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax. +48 322241066
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


Laboratorium przedsiębiorczości
i technologii

alt
alt Prezentacja projektu (32MB)


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt
Szkoła Odkrywców Talentów
alt
Szkoła partnerska
alt

GOLDEN5
alt

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
alt

ZIELONY CERTYFIKAT
alt
alt
alt
alt
RATUJEMY ZWIERZĘTA
alt
CHRONIMY PRZYRODĘ
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.