STOŁÓWKA

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW

Aby korzystać z obiadu należy zawrzeć umowę.
Wysokość stawki żywieniowej obiadu dla ucznia wynosi 4,00 zł.

PIERWSZA OPŁATA ZALICZKOWA:
Termin płatności obowiązkowo do 15 września 2021 r.
Kwota 64,00 zł - zaliczka na poczet czerwca 2022r.
( będzie rozliczona po rozwiązaniu umowy)

Dane do przelewu
ING Bank Śląski S.A. o/Tychy
nr konta: 18 1050 1399 1000 0023 6755 0734

Korzystający z refundacji Centrum Usług Społecznych są zwolnieni z pierwszej opłaty, ale muszą obowiązkowo zawrzeć umowę w szkole.

Wypełniona i podpisana umowa ( 2 egzemplarze) jest warunkiem do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. W przypadku braku zwrotu wypełnionej umowy na obiady, dziecko nie będzie korzystało z obiadów.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 6 WRZEŚNIA 2021r.
Zapisy w świetlicy szkolnej.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW

 1. Podstawą żywienia uczniów i pracowników w stołówce szkolnej jest regulamin korzystania z obiadów oraz umowa zawarta przez rodziców / opiekunów / pracowników z dyrektorem szkoły, wypełniona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Regulamin i umowę korzystania z obiadów można pobrać w świetlicy szkolnej.
 2. Umowę należy zawrzeć / oddać w świetlicy szkolnej najpóźniej 1 dzień przed terminem rozpoczęcia korzystania z obiadów i uregulować „Pierwszą opłatę” - zaliczka na poczet czerwca do 15 września danego roku szkolnego lub w ciągu 5 dni roboczych od chwili podpisania umowy. Uczeń, pracownik zaczyna korzystać z obiadów od dnia podanego w umowie.
 3. Wpłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych z dołu przelewem na konto podane na fakturze, do 15 dnia każdego miesiąca zgodnie z kwotą wykazaną na fakturze. Wpłata mniejszej kwoty skutkuje niedopłatą i naliczeniem odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.
 4. Miesięczna kwota za obiad jest obliczana jako iloczyn cena 1 obiadu x ilość dni żywieniowych w danym miesiącu. Informacje dotyczące jadłospisu są podawane na tablicy ogłoszeń w stołówce.
  Obiady są wydawane w godz. od 11:20 do 12:45.
 5. Nieterminowe regulowanie należności wynikających z faktury za obiady spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.W przypadku uchylania się od uregulowania płatności, dyrektor podejmuje następujące kroki: upomnienie rodzica telefoniczne, ustne, a po ich bezskuteczności pisemne wezwanie do zapłaty za potwierdzeniem odbioru, następnie skierowanie sprawy na drogę sądową.
 6. Fakt nieobecności dziecka na obiadach podlega zgłoszeniu w świetlicy / sekretariacie osobiście lub telefonicznie (nr tel.032 2241 066 wew. 15) w godz. 6.30-15.30. Zgłoszona nieobecność jest podstawą do dokonania odliczenia za niewydane obiady począwszy od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.
 7. W przypadku wyjazdu na wycieczkę szkolną, konkurs, zawody nieobecność na obiedzie musi zgłosić wychowawca lub nauczyciel - organizator wyjścia na 2 dni wcześniej i na podstawie listy uczestników dokonywane są odliczenia za obiady.
  Nie zgłoszone wcześniej nieobecności na obiedzie nie podlegają odliczeniom.
 8. Całkowita rezygnacja z obiadów może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica / opiekuna o rozwiązaniu umowy.
 9. Wszelkie pytania, uwagi dotyczące kwot podanych na fakturze proszę kierować do intendenta stołówki nr tel. 32 2241 066 wew.15
alt
alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax.+48 322241066
alt tel. kom.+48 510790884
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA


Projekty „Zdalna szkoła”

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+


„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt

 
Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.