STOŁÓWKA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW

 1. Podstawą żywienia uczniów i pracowników w stołówce szkolnej jest regulamin korzystania z obiadów oraz umowa zawarta przez rodziców / opiekunów / pracowników z dyrektorem szkoły, wypełniona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Regulamin i umowę korzystania z obiadów można pobrać w świetlicy szkolnej.
 2. Umowę należy zawrzeć / oddać w świetlicy szkolnej najpóźniej 1 dzień przed terminem rozpoczęcia korzystania z obiadów i uregulować „Pierwszą opłatę” - zaliczka na poczet czerwca do 15 września danego roku szkolnego lub w ciągu 5 dni roboczych od chwili podpisania umowy. Uczeń, pracownik zaczyna korzystać z obiadów od dnia podanego w umowie.
 3. Wpłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych z dołu przelewem na konto podane na fakturze, do 15 dnia każdego miesiąca zgodnie z kwotą wykazaną na fakturze. Wpłata mniejszej kwoty skutkuje niedopłatą i naliczeniem odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.
 4. Miesięczna kwota za obiad jest obliczana jako iloczyn cena 1 obiadu x ilość dni żywieniowych w danym miesiącu. Informacje dotyczące jadłospisu są podawane na tablicy ogłoszeń w stołówce.
  Obiady są wydawane w godz. od 11:20 do 12:45.
 5. Nieterminowe regulowanie należności wynikających z faktury za obiady spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.W przypadku uchylania się od uregulowania płatności, dyrektor podejmuje następujące kroki: upomnienie rodzica telefoniczne, ustne, a po ich bezskuteczności pisemne wezwanie do zapłaty za potwierdzeniem odbioru, następnie skierowanie sprawy na drogę sądową.
 6. Fakt nieobecności dziecka na obiadach podlega zgłoszeniu w świetlicy / sekretariacie osobiście lub telefonicznie (nr tel.032 2241 066 wew. 15) w godz. 6.30-15.30. Zgłoszona nieobecność jest podstawą do dokonania odliczenia za niewydane obiady począwszy od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.
 7. W przypadku wyjazdu na wycieczkę szkolną, konkurs, zawody nieobecność na obiedzie musi zgłosić wychowawca lub nauczyciel - organizator wyjścia na 2 dni wcześniej i na podstawie listy uczestników dokonywane są odliczenia za obiady.
  Nie zgłoszone wcześniej nieobecności na obiedzie nie podlegają odliczeniom.
 8. Całkowita rezygnacja z obiadów może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica / opiekuna o rozwiązaniu umowy.
 9. Wszelkie pytania, uwagi dotyczące kwot podanych na fakturze proszę kierować do intendenta stołówki nr tel. 32 2241 066 wew.15
alt
alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax. +48 322241066
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


Laboratorium przedsiębiorczości
i technologii

alt
alt Prezentacja projektu (32MB)


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt
Szkoła Odkrywców Talentów
alt
Szkoła partnerska
alt

GOLDEN5
alt

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
alt

ZIELONY CERTYFIKAT
alt
alt
alt
alt
RATUJEMY ZWIERZĘTA
alt
CHRONIMY PRZYRODĘ
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.