Regulamin pracowni komputerowej
 1. Z pracowni mogą korzystać uczniowie szkoły odbywający w niej zajęcia z informatyki, innych przedmiotów lub zajęć pozalekcyjnych. Istnieje możliwość korzystania z pracowni poza godzinami lekcyjnymi (po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem), tylko w celu przygotowania materiałów na zajęcia. Po pracy indywidualnej należy zostawić porządek.
 2. Przebywanie uczniów w pracowni komputerowej dozwolone jest jedynie pod opieką nauczyciela.
 3. Do pracowni uczniowie wchodzą po dzwonku na lekcję, spokojnie bez przepychania się i zajmują wcześniej wyznaczone miejsca. Zabrania się bez zgody nauczyciela zmiany swojego stanowiska.
 4. W czasie lekcji rozmowa z osobami na tym samym stanowisku powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Zabrania się bez zgody nauczyciela komunikowania się z osobami na innych stanowiskach.
 5. Uczestniczący w zajęciach zobowiązani są wykonywać bezzwłocznie polecenia prowadzącego, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów przebywających w pracowni.
 6. Zabrania się otwierania okien bez zgody nauczyciela.
 7. Niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu stwarza groźbę wypadku i naraża na straty materialne.
 8. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż wynikającą z planu lekcji zostaną wyproszone z pracowni.
 9. Zabrania spożywania posiłków i napojów na stanowiskach komputerowych pracowni jak również wchodzenia do pracowni z nimi.
 10. W pracowni obowiązuje uczniów zmienne obuwie. Ubrania zewnętrzne przechowujemy w szatni - bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni odzieży wierzchniej. Torby i inne własne rzeczy umieszczamy w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela.
 11. Uczeń uczestniczący w zajęciach informatyki zobowiązany jest prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 12. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciel informatyki).
 13. Użytkownicy komputerów obsługują wyłącznie zewnętrzne urządzenia sterujące komputera. Nie wolno bez zgody administratora (nauczyciela informatyki) dotykać lub odłączać jakiegokolwiek okablowania w pracowni jak również elementów wewnątrz obudowy komputera lub plomb gwarancyjnych. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy Bezwzględnie zabrania się samowolnej regulacji parametrów ekranu monitora.
 14. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 15. Zabrania się bez zgody prowadzącego zajęcia przynoszenia do pracowni przedmiotów nie będących bezpośrednimi pomocami naukowymi, własnych nośników informacji (dyskietki, CD-ROM-y itp.), generatorów pola magnetycznego, środków łatwopalnych grożących samozapłonem i innych przedmiotów niebezpiecznych.
 16. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek. Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.
 17. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 18. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.
 19. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć. Niedozwolone jest przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).
 20. Zabrania się rozpowszechniania treści niecenzuralnych, moralnie nagannych, przynoszenia ich do szkoły jak również pobierania z sieci Internet; korzystanie z sieci komputerowej jest zgodne z normami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wszelkie wykroczenia podlegają ściganiu i karaniu zgodnie z obowiązującym prawem.
 21. Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia.
 22. Zgodnie z prawami autorskimi oraz w trosce o sprzęt, zabrania się kopiowania oprogramowania zgromadzonego w komputerach, zmiany konfiguracji sprzętowej i programowej komputerów, oraz samowolnych instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.
 23. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela użytkownikom prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie wskazanych przez nauczyciela lub przydzielonych (własnych) kont w sieci komputerowej. O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci.
 24. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać na kontach przydzielonych przez administratora w lokalnej sieci komputerowej.
 25. Przed wyłączeniem komputera wyjmujemy dyskietki lub CD-ROM-y ze stacji dysków. Nie wyjmujemy dysków w momencie, gdy świeci się lampka sygnalizująca pracę.
 26. Dyskietki i CD-ROM-y przechowujemy w odpowiednich opakowaniach, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub porysowaniu.
 27. Użytkowników pracowni obowiązuje znajomość i przestrzeganie wszystkich postanowień ujętych w "Regulaminie Pracowni Komputerowej". Lekceważenie regulaminu będzie karalne dyscyplinarnie.
 28. Sprawy nie określone tym regulaminem określa regulamin szkoły.
Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć

Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik komputera (lub użytkownicy, jeżeli przy jednym stanowisku siedzi więcej osób) zobowiązany jest:
 • sprawdzić porządek na stanowisku (m.in. kontrola czystości stołu komputerowego i krzesła)
 • sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
 • dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).
 • dokonać wpisu do zeszytu stanowiskowego komputera, w którym podaje się godzinę wejścia do pracowni, klasę oraz nazwiska osób korzystających.

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć

Po skończonych zajęciach każda osoba na swoim stanowisku:
 • dokonuje wylogowania z systemu lub wyłącza komputer i zabezpiecza go według instrukcji podanej przez nauczyciela
 • uporządkowuje swoje stanowisko pracy i informuje o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia (opuszczenie pracowni jest możliwe dopiero po pozwoleniu nauczyciela)

Czynności dyżurnego

 • Uczniowie pełniący obowiązki dyżurnego dbają o porządek i ład podczas zajęć, oraz pozostawiają pracownię uporządkowaną. Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość stołów i krzeseł.
 • Po skończonych zajęciach dyżurni sprawdzają, czy na stołach znajdują się zeszyty stanowiskowe i na polecenie nauczyciela prawidłowość wpisu w zeszytach stanowiskowych .
 • W przypadku, gdy są to ostatnie zajęcia w danym dniu w pracowni sprawdzają, czy na stanowiskach uczniowskich zostały wyłączone wszystkie komputery, monitory, głośniki oraz kontrolują zamknięcie okien.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów

 • W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy poszkodowanemu.
 • W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 • W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki.

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.